Tandarts Rotterdam

Algemene voorwaarden


1. De Overeenkomst
1. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen Tandarts Rotterdam en de cliënt, hierna te noemen de Overeenkomst.

2. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Tandarts Rotterdam staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.
2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
3. Tandarts Rotterdam is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Tandarts Rotterdam is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.
4. Cliënt dient te allen tijde Tandarts Rotterdam volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

3. Kosten
1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).
2. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de in de aanhef genoemde websites van Tandarts Rotterdam. De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.
3. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt Tandarts Rotterdam voorafgaand aan de behandeling een begroting.
4. Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de cliënt, de extra te maken kosten bij cliënt in rekening worden gebracht.
5. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt Tandarts Rotterdam hiervan de specificatie.
6. Tot 1 jaar na de behandeling kan Tandarts Rotterdam de code factureren of wijzigen met terugwerkende kracht.

4. Annuleren van afspraken
1. Vastgestelde afspraken kunnen door cliënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal Tandarts Rotterdam de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling met code C90 in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling, waarvoor wordt verwezen naar de tarievenlijst welke te vinden is op de in de aanhef genoemde websites.
2. Tandarts Rotterdam is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te verzetten of te annuleren.

5. Annuleren van behandeling
1. Indien cliënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is Tandarts Rotterdam gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de cliënt in rekening te brengen.

6. Declaratie
1. Infomedics verzorgt voor Tandarts Rotterdam de declaraties. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer 04048143. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij Tandarts Rotterdam, staan op de website van Tandarts Rotterdam en zijn beschikbaar bij Infomedics (www.infomedics.nl).
2. Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand van de cliënt niet meer worden geaccepteerd, is Tandarts Rotterdam gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door cliënt.

7. Reclame
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Tandarts Rotterdam.
2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
3. De klacht zal door Tandarts Rotterdam worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
4. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Tandarts Rotterdam de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid
1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
2. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de berekening gemaakt door Zorgsom.

9. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Tandarts Rotterdam is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen cliënt en Tandarts Rotterdam, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechter in Amsterdam.

10. Overige bepalingen
1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Waarom kiezen voor Tandarts Rotterdam Uw glimlach is onze zorg! Bij Tandarts Rotterdam werken we met passie voor ons vak. Een mooi en gezond gebit zonder angst, daar streven we elke dag naar.


ALLES ONDER 1 DAK

Wij hebben alle tandheelkundige specialisten in huis, hierdoor hoeft u niet te worden doorverwezen.


WEEKEND GEOPEND

Bij ons kunt u ook een afspraak inplannen op een Zaterdag.


PATIËNT STAAT CENTRAAL

Er wordt uitgebreid aandacht aan u besteed en wij luisteren naar uw wensen.


ZORGELOOS OVERSTAPPEN

Wilt u overstappen naar Tandarts Rotterdam dan regelen wij de gehele overstap voor uw.


ANGST PATIËNT?

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van Angst patiënten.


AANGESLOTEN BIJ ALLE ZORGVERZEKERAARS

Bij ons heeft u geen doorverwijzing nodig! en wij kunnen bij alle zorgverzekeraars declareren.

Copyright © 2022 | Powered by ESEO

^